Oferta dla samorządów


  1. Badanie opinii mieszkańców gminy o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej – materiał wyjściowy do budowy budżetów, strategii i planów rozwoju lokalnego,
  2. Usługi komunalne w budżetach gospodarstw domowych – wizerunek spółek gminnych w opiniach mieszkańców,
  3. Diagnoza stanu edukacji i wychowania w gminie z wytyczeniem strategii edukacji,
  4. Uzależnienie dzieci i młodzieży od Internetu i komputera,
  5. Opracowanie strategii: rozwoju społeczno-gospodarczego, polityki społecznej, ochrony zdrowia dla gmin i powiatów,
  6. Diagnoza potrzeb szkolnych w zakresie profilaktyki uzależnień w gminie.