Oferta dla urzędów pracy


  1. Bezrobotni na lokalnym rynku pracy – bariery, oczekiwania, motywacje i aktywność do podjęcia pracy, potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania bezrobotnych wobec Powiatowego Urzędu Pracy – prognoza na podstawie badań empirycznych,
  2. Badanie oczekiwań pracodawców dotyczące pożądanych kwalifikacji pracowników i usług szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy,
  3. Analiza badawcza kształcenia zawodowego na powiatowym rynku pracy a oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji zawodowych pracowników,
  4. Ocena efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych przyznana przez Powiatowy Urząd Pracy – – diagnoza ewaluacyjna na podstawie badań empirycznych,
  5. Bezrobocie nierejestrowane – bariery, motywacje, aktywność do podjęcia pracy, potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania bezrobotnych niezarejestrowanych wobec pracodawców, urzędów pracy i instytucji wspomagających zatrudnienie,
  6. Elastyczne formy zatrudnienia efektywnym zarządzaniem zasobami pracy – skutki społeczne i ekonomiczne,
  7. Badania ewaluacyjne efektywności wykorzystania środków pomocowych na rynku pracy.