Oferta

I. Oferta dla samorządów


 1. Badanie opinii mieszkańców gminy o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej – materiał wyjściowy do budowy budżetów, strategii i planów rozwoju lokalnego,
 2. Usługi komunalne w budżetach gospodarstw domowych – wizerunek spółek gminnych
  w opiniach mieszkańców,
 3. diagnoza stanu edukacji i wychowania w gminie z wytyczeniem strategii edukacji,
 4. Uzależnienie dzieci i młodzieży od Internetu i komputera.

II. Oferta dla urzędów pracy


 1. Bezrobotni na lokalnym rynku pracy – bariery, oczekiwania, motywacje i aktywność do podjęcia pracy, potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania bezrobotnych wobec Powiatowego Urzędu Pracy – prognoza na podstawie badań empirycznych;
 2. Badanie oczekiwań pracodawców dotyczące pożądanych kwalifikacji pracowników i usług szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy;
 3. Analiza badawcza kształcenia zawodowego na powiatowym rynku pracy a oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji zawodowych pracowników;
 4. Ocena efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych przyznana przez Powiatowy Urząd Pracy – – diagnoza ewaluacyjna na podstawie badań empirycznych;
 5. Bezrobocie nierejestrowane – bariery, motywacje, aktywność do podjęcia pracy, potrzeby szkoleniowe oraz oczekiwania bezrobotnych niezarejestrowanych wobec pracodawców, urzędów pracy i instytucji wspomagających zatrudnienie;
 6. Elastyczne formy zatrudnienia efektywnym zarządzaniem zasobami pracy – skutki społeczne i ekonomiczne;
 7. Badania ewaluacyjne efektywności wykorzystania środków pomocowych na rynku pracy.

III. Oferty dla przedsiębiorców


 1. Strategia społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, SCR ).
 2. Raport społecznej odpowiedzialności.

IV. Kampanie i sondaże wyborcze


V. Rewitalizacja


6. Szkolenia